Cart 0

Privacy Policy

Scroll down for english version!

Adatkezelési tájékoztató

Az ERGOFÉM Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.delacier.com és www.shop.delacier.com (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon személyes adataikat megadó (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1. Definíciók
a.) Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
b.) Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
c.) Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
d.) Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
e.) Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet - jelen esetben a Szolgáltató -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
f.) Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
g.) Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
h.) Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
i.) Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
j.) Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
k.) Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
l.) Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
m.) Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
n.) Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
o.) Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

2. Adatkezelés célja
A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, a számlázás lehetővé tétele, a termékek házhoz szállítása, a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél (külön hozzájárulás esetén célzott hirdetés) küldése érdekében tárolja és kezeli.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése illetve a Honlap fejlesztése.
A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

3. Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelésre a Honlap használóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.
Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

4. Szolgáltató mint adatkezelő megnevezése
Cégnév:ERGOFÉM KFt
Székhely, levelezési cím: 5661 Újkígyós Eperjes út. 2
Telefon:+36-30-46-92494
E-mail: info@delacier.com
Adószám: 22686565-2-04
Cégjegyzékszám:0409009934

Bejegyző Bíróság neve
Békés Megyei Bíróság Cégbírósága
Adatkezelési nyilvántartási szám: 

 • NAIH-106762/2016.
 • NAIH-107222/2016.

5. Az adatkezelés időtartama
A regisztráció vagy a megrendelés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától szintén a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.
A megadott személyes adatok (megrendelés során megadott) törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerülhet sor. A kérelem beérkezését követően a személyes adatokat a Szolgáltató 5 munkanapon belül törli rendszeréből.
A naplózott, technikai adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított – 5 évig tárolja.
Hírlevél esetében, ha az Érintett leiratkozik a hírlevélről, akkor a Szolgáltató az Érintett részére nem küld több DM tartalmú levelet.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

6. A kezelt személyes adatok köre
6.1. Regisztráció illetve a megrendelés során megadott adatok
A Honlapon történő megrendeléshez az Érintetteknek egy megrendelési űrlapot kell kitölteniük, melynek során a megrendelés Szolgáltató általi teljesítéséhez kötelezően meg kell adnia alábbi adatokat:
„Személyes információk” menüpontban
- Családnév
- Keresztnév
-Lakhely
-Elérhetőség

A számlázási és a szállítási cím megadására a megrendelési folyamat során nyílik lehetőség.

6.2. Hírlevél
Hírlevél feliratkozás esetén az Érintett email címét illetve teljes nevét köteles megadni a Szolgáltató részére.

6.3. Kapcsolatfelvétel során megadott adat
Az Érintett, ha kérdése merülne fel, a Honlapon biztosított kapcsolatfelvételi űrlap elküldésével fel tudja venni a kapcsolatot a Szolgáltatóval. Ez esetben kötelezően megadandó adat az Érintett email címe. A küldött üzenetben az Érintett további adatokat önkéntesen is megadhat, de nem kötelező.

6.4. Technikai adatok
Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.
A Honlap HTML kódja a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

6.5. Cookie-k
A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A Szolgáltató a következő cookie-t használja:
- Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
- Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.
- Biztonsági cookie.
- Átmeneti (session) cookie: Érintett látogatása után automatikusan törlődnek.
- Állandó (persistent) cookie: Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Ezen cookie-k egy része arra szolgál, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. Míg más cookie-k a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása) kerülnek elhelyezésre.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében

- hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
- hogyan fogadhat el új cookie-kat,
- hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
- hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.
Elérhetőségük: www.google.com/analytics/
Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.
A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően az adott Érintett részére nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

6.6. Hírlevél
Szolgáltató a Honlapon lehetővé teszi az Érintett számára, hogy a regisztráció során feliratkozzon a hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli, mégpedig az Érintett email címét illetve teljes nevét köteles megadni a Szolgáltató részére.
Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással vagy a Szolgáltató részére küldött törlési kérelemmel (e-mailben vagy postai úton). Ebben az esetben Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

7. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(-ek) részére nem adják át.
Szolgáltató a megrendelések teljesítése, kiszállítása, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat) vehet igénybe.

Adatfeldolgozók megnevezése:
Név: DPD Hungária Kft.
Székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.
E-mail cím: dpd@dpd.hu
Tevékenység: futárszolgálat

Név: EVOBRANDS Kft.
Székhely: 4031 Debrecen, Derék u. 102, II. em. 20.
E-mail cím: info@evobrands.hu
Tevékenység: marketing szolgáltatás (hírlevél küldés, hirdetések)

Tárhelyszolgáltató adatai:
Név: DiMa.hu Kft.
Székhely: 4026 Debrecen, Honvéd u. 1/A 1/1.
E-mail cím: info@dima.hu

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek
8.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.
Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
A Szolgáltató - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az 4. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül.

8.2. Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását
Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

8.3. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az Érintett a jogait a 4. pontban feltüntetett elérhetőségeken gyakorolhatja:

8.4. Az Érintett az Info.tv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján
1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy
2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9. E-mail címek felhasználása
A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.
Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

10. Egyéb rendelkezések
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek előzetes, Honlapon keresztül történő értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.
Szolgáltató gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2016.10.19. napjától érvényes.
____________________________________________________________________________________________

Privacy Policy

During the operation of www.delacier.com (hereinafter referred to as: Website), ERGOFÉM Kft. (hereinafter referred to as: Service Provider) processes the data of the visitor of the Website and those who registered on the Website or provided their personal data in an other way (hereinafter referred to as: Data Subject).

In connection with processing of data, Service Provider hereby informs the Data Subjects about the personal data processed by itself on the Website, the principles and practices followed by the Service Provider within the framework of processing of personal data, and the method and possibilities of exercising rights of the Data Subjects.

The Data Subject accepts this Privacy Policy by using the Website and he gives his consent to the data processing defined below.


 • Definitions  
  1. Data Subject: a natural person who has been identified based on a specific personal data, or who can be identified directly or indirectly on the basis thereof;
  2. Personal data: any information relating to the data subject, in particular by reference to his name, identification number or by reference to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity, and any reference drawn from such information pertaining to the data subject;
  3. Consent of the Data Subject: any voluntary and definite expression of the will of the data subject which based on an appropriate information and by which the data subject gives his unambiguous consent to the processing of personal data relating to him without limitation or with regard to specific operations;
  4. Objection of the Data Subject: the declaration of the data subject by which he objects to the processing of his personal data and requests the termination of processing of data, or the deletion of the processed data;
  5. Data controller: a natural or legal person, or unincorporated organization - in the present case it is the Service Provider - which individually or jointly with others determines the purpose of processing of data, makes decisions regarding the processing of data (including the means) and executes such decisions or engages a data processor to execute them;
  6. Processing of data: any operation or set of operations that is performed upon data regardless to the used method, such as in particular collection, recording, systematization, storage, amendment, use, retrieval, disclosure by transmission, publication, alignment or combination, blocking, deletion or destruction, and blocking them from further use, photographing, sound and video recording, and the recording of physical characteristics suitable for identification purposes (such as fingerprints and palm prints, DNA samples and retinal images);
  7. Data processing: the technical operations involved in data control, irrespective of the method and instruments used for the execution of such operations and the venue where it takes place, provided that such technical operations are carried out on the data;
  8. Data processor: a natural or legal person, or unincorporated organization that is engaged in personal data processing under a contract concluded with the data controller, including when the contract is concluded by virtue of law;
  9. Disclosure of data by transmission: making the data available to a specific third party;
  10. Public disclosure: making the data available to the general public;
  11. Deletion of data: making the data unrecognizable in a way that the restoration of such is no longer possible;
  12. Blocking of data: provision of the data with an identification mark for the purpose of the permanent or temporary restriction of further processing of such;
  13. Destruction of data: the complete physical destruction of the medium containing data;
  14. Third party: any natural or legal person, or unincorporated organization other than the data subject, the data controller or processor;
  15. Privacy incident: the unlawful use or processing of personal data meaning, in particular, unauthorized access, alteration, transmission, publication, deletion destruction as well as damage and accidental destruction.
 • Purpose of processing of data
 • The Service Provider stores and processes the data provided by the Data Subject for a specified purpose, and exclusively in order to fulfil the order, to make possible the invoicing, to deliver the product to home, to prove afterwards the conditions of the contract, and to send the newsletter (targeted ads in case of a separate consent) to the Data Subject, if the Data Subject subscribed to the newsletter.

  The purpose of data automatically recorded is the compilation of statistics, the technical development of the IT system, and the development of the Website.

  The Service Provider shall not use the provided personal data for a purpose other than the purpose defined above. The release of personal data to third party or to the authority is possible in case of the prior, express consent of the Subject Data, unless otherwise provided in a binding law.

  In every cases where the Service Provider wishes to use the provided data to a purpose other than the original purpose, it shall inform the Data Subject and obtain the prior, express consent of the Data Subject to this, and the Service Provider shall make it possible to the Data Subject to prohibit the use of data.

 • Legal basis of processing of data
 • The processing of data is possible on the basis of the voluntary declaration of the user of the Website, which based on appropriate information, which declaration includes the express consent of the Data Subject to the use of his personal data provided during the use of the Website.

  The processing of data carrying out by the Service Provider is possible on the basis of the voluntary declaration of the Data Subject pursuant to point 1 (a) of Section 5 of Act CXII of 2011 on Informational Self-determination and Freedom of Information (“Information Act”) and on the basis of Act CVIII of 2001 on the Electronic Commerce and on Information Society Services.

  The Service Provider shall not check the provided personal data and their authenticity. The Data subject as the contracting party is exclusively liable for the adequacy of the personal data. In case of the provision of an e-mail address, the Data Subject shall take responsibility for the fact that via such e-mail, he is the only one who use a service. With regard to such, any responsibility in connection with the entering by the given e-mail address shall exclusively be borne by the Data Subject, who registered such e-mail address.

 • The data of the Service Provider as data processor
 • Company name: ERGOFÉM KFT.

  Registered seat: 5661 Újkigyós, Eperjes út 2.

  Telephone: +36-30-46-92494

  E-mail: info@delacier.com

  Tax number: 22686565-2-04

  Company registration number: 04-09-009934

  Registering court: Registration Court of Gulya

  Data processing reg. number: 

  • NAIH-106762/2016.
  • NAIH-107222/2016.

  Hosting service provider: DiMa.hu KFT

 • Duration of processing of data
 • The processing of personal data provided during the registration procedure or the ordering procedure, the provision of which is mandatory, lasts from the registration until the deletion of such upon a request. In case of a data the provision of which is not mandatory, the data processing lasts from the provision of such until the deletion of such upon a request as well.

  The deletion of the provided personal data (provided during the registration or the ordering procedure) can be performed anytime following that the request has been sent. The Service Provider deletes the personal data from its system within 5 working days following the receipt of the request.

  The logged technical data shall be stored for 5 years in the system, from the date of the logging, except the date of the last visit which is automatically overwritten.

  In case of a newsletter, if the Data Subject unsubscribes from the newsletter, then the Service Provider sends no more DM contained letter to the Data Subject.

  The above provisions do not affect the performance of the obligation to keep such data defined in any legal regulations (e.g. in accountancy legal regulations) and the processing of data on the basis of further declaration given during the registration on the Website or in another way.

 • The scope of the processed personal data
 • 6.1. Data provided during the registration and the ordering procedure

  For an order carried out on the Website, the Data Subject shall fill a registration or an ordering form, during which the following data shall be provided in order that the order can be fulfilled by the Service Provider:

  Under “Personal information”:

  • Surname
  • First name
  • Date of birth
  • Address
  • Contact details

  The invoicing and delivery address can be provided during the ordering procedure.

  6.2 Newsletter

  In case of subscription to newsletter, the e-mail address and the full name of the Data Subject shall be provided to the Service Provider.

  6.3 Data provided during making contact

  The Data Subject, in case of any question, can contact the Service Provider by sending the respective form provided on the Website. In such a case, the Data Subject shall provide his email address. The Data Subject may provide further data in the message to be sent, however it is not mandatory.

  6.4. Technical data

  The technical data is the data of the computer of the Data Subject which is generated during the use of the service and which is recorded by the system of the Service Provider, as an automatic result of the technical processes. Such as, in particular, the date and time of the visit, IP address of the Data Subject, type of the browser, address of the viewed and previously visited website.

  The data to be automatically recorded is recorded by the system at the time of entering and exit without the separate declaration or other act of the Data Subject. Such data cannot be linked to other personal user data, except cases made mandatory by the law. Such data is only available to the Service Provider.

  HTLM code of the Website may contain reference arriving from an external server and shows towards an external server which is independent from the Servicer Provider. The service providers of such references are able to collect user data due to the direct connection to their servers.

  6.5 Cookies

  The Service Provider and the indicated external service provider in order to provide a customized service, place and read back a small package of data, so called cookie on the computer of the Data Subject. If the browser sends back a cookie saved earlier, the service provider processing the cookie is able to link the data saved during the current visit of the Data Subject to the previous ones, but exclusively having regard to its own content.

  The Service Provider uses the following cookie:

  • cookie used for a workflow and protected with a password
  • cookie necessary to the cart
  • safety cookie
  • session cookie: automatically deleted following the visit of the Data Subject
  • persistent cookie: such cookies are stored in the cookie file of the browser for a longer time. The duration of such depends on that which settings is used by the Data Subject in his browser.

  A certain part of such cookies serve to make more efficient and safer the Website of the Service Provider, so it is indispensable to the proper operation of certain functions or applications of the Website. In addition, other cookies are placed on the Website in order to make better the user experience (e.g. providing optimized navigation).

  The “Help” function which is available on the menu of most browser, provides information in the own browser of the Data Subject on the following:

  • how to disable cookies,
  • how to accept new cookies,
  • how the Data Subject can gives instructions to his browser to set a new cookie, or
  • how to turn-off cookies.

  External servers help the independent measurement of the attendance data and other web analytics data of the Website and its audit (Google Analytics). The data controllers can provide detailed information on the processing of measurement data to the Data Subjects.

  Contact details: www.google.com/analytics/

  If the Data Subject does not wish that the above data will be measured in the mentioned way and for the mentioned purpose by the Google Analytics, he needs to install the application blocking such.

  The Websites uses the remarketing codes of Google Adwords. The basis of such is that the Service Provider may contact the visitor of the Website later on the websites belonging to the network of Google Display with remarketing ads. The remarketing code uses cookies to tag the visitors. The users of the Website can disable such cookies, if they contact the Ads Preferences Manager of Google and follow the instructions found there. After that, no personalized offer will appear to the Data Subject from the Service Provider.  

  Newsletter

  The Service Provider makes it possible to the Data Subject to subscribe to the newsletter on the Website during the registration. The newsletter contains direct marketing elements and advertisement. The Service Provider processes the data provided by the Data Subject during the use of the newsletter, which is the email address and the full name of the Data Subject.

  The Data Subject can anytime unsubscribe from the newsletter free of charge, without any limitation or reasoning. The Data Subject can do it by clicking on “Unsubscribe” at the bottom of the newsletter or by sending (via e-mail or post) a deletion request to the Service Provider. In such a case, the Service Provider will not contact the Data Subject with further newsletter or offers. The Service Provider may send letters containing ads or advertisement (newsletter) to the e-mail address provided by the Data Subject during the registration in case of the express consent of the Data Subject and in compliance with the respective legal regulations.

 • The scope of persons having access to data, disclosure of data by transmission, data processing
 • Firstly, it is the Service Provider and its internal employees who are entitled to access to the data, however they cannot publish or transfer such to third party.

  The Service Provider may use a data processor (e.g. system operator, carrier) within the scope of fulfilment, delivery of orders and settlement of clearing.

  The data processors are the following:

  Name: DPD Hungária Kft.

  Registered seat: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.

  E-mail address: dpd@dpd.hu

  Activity: courier service

  Name: EVOBRANDS Kft.

  Registered seat: 4031 Debrecen, Derék u. 102, II. em. 20.

  E-mail address: info@evobrands.hu

  Activity: marketing service (sending newsletters, Facebook ads, Google Adwords ads)


  Hosting service provider:

  Name: DiMa.hu Kft.

  Registered seat: 4026 Debrecen, Honvéd u. 1/A., 1/1.

  E-mail address: info@dima.hu

  In addition to the above, the transfer of personal data of the Data Subject can only be realized in cases defined by the law and on the basis of the approval of the Data Subject.

 • The rights of the Data Subject and possibilities to enforcement of rights
 • 8.1 Right to information

  The Data Subject is entitled to request anytime information on his personal data processed by the Service Provider.

  The Service Provider provides information upon the request of the Data Subject on his personal data processed by itself, on the data processed by itself or by a contracted data processor, on the sources of such, on the purpose, legal basis and duration of the data processing, furthermore on the name, address and on the activity related to data processing of the data processor, on the circumstances and effects of the privacy incident, the measures taken to the elimination of the incident, and - in case of the transmission of the person data of the Data Subject - the legal basis and addressee of such transmission. The Service Provider shall provide the requested information within 30 days from the submission of the request.

  The Service Provider - through its internal data protection officer, if any - keeps a record in order to control the measures taken in relation to the privacy incident and to inform the Data Subject, which record includes the scope of the personal data of the Data Subject, the scope and number of the Data Subjects affected by the privacy incident, the time, circumstances, effects of the privacy incident, and the measures taken to the elimination of such, and the data defined in laws prescribing data processing.

  The Data Subject can turn to the employee of the Service Provider in case of any question or comment related to data processing via the contact details defined in point 4.

  8.2 The Data Subject may request the deletion, correction and blocking of his data

  The Data Subject is entitled to request anytime the correction or deletion of his data which has been incorrectly recorded via the contact details defined above. The Service Provider deletes the data within 5 working days from the receipt of the request, in such case, the restoration of these data is no longer possible. The deletion shall not apply to the data processing necessary on the basis of a legal regulation (e.g. accountancy regulation), these data shall be kept by the Service Provider for as long as necessary.

  The Data Subject may request the blocking of his data as well. The Service Provider shall block the personal data, if it is requested by the Data Subject or if on the basis of the available information it can be assumed that the deletion violates the legitimate interest of the Data Subject.

  A data blocked this way can be processed until the purpose of the data processing, which excludes the deletion of the personal data, exists.

  The Data Subject and those who have received the data for the purpose of data processing shall be informed on the correction, blocking and deletion of data. Such notification can be ignored if it does not violate the legitimate interest of the Data Subject having regard to the purpose of data processing.

  If the Service Provider does not fulfil the request of the Data Subject to correct, block or delete the data, it shall inform in writing the Data Subject on the factual and legal reason of the refusal of such request within 30 days from the receipt of the request.

  8.3 The Data Subject may object to the processing of his personal data

  The Data Subject may object to the processing of his personal data. The Service Provider examines the objection as soon as possible following the submission of the request, but no later than within 15 days, it makes a decision regarding whether it is well-founded, and it shall inform the Data Subject in writing on the decision.

  The Data Subject may exercise his rights via the contact details defined in point 4.

  8.4 The Data Subject may, on the basis of the Information Act and the Civil Code (Act V of 2013):

  - turn to the Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; www.naih.hu) or

  - enforce his rights before the competent court.

  If the Data Subject provided the data of a third party during the registration for the use of service or caused a damage in any way during the use of the Website, the Service Provider is entitled to enforce a compensation against the Data Subject. In such case, the Service Provider shall use its best efforts to help the acting authority for the purpose of the establishment of the identity of the infringer.

  9. Use of the e-mail address

  The Service Provider pays special attention to the lawfulness of the use of e-mail addresses processed by itself, thus such e-mail addresses are exclusively used for sending (informational or advertising) e-mails as defined below.

  The processing of the email addresses firstly serves to the identification of the Data Subject, the fulfilment of the orders, maintenance of the contact during the use of the service, thus primarily the emails are sent for such purposes.

  10. Other provisions

  The Service Provider reserves the right to unilaterally amend this Privacy Policy subject to the prior notification via the Website of the Data Subject. Following the entry into force of the amendment, the Data Subject implicitly accepts the amended Privacy Policy by using the Website.

  The Service Provider shall ensure the security of the data, and shall take all technical measures ensuring the protection of the recorded, stored and processed data, and shall make every effort in order to prevent the destruction, unauthorized use and alteration of such. The Service Provider is obliged to draw the attention of any third party to whom the data has been transmitted or provided to the performance of such obligation.

  This Privacy Policy is valid from 30 July 2016.

  Downloadable Version